Hizmetlerimiz

II- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) İşlemleri

1) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü/Sertifikası Alınması: YYS statüsü ve kapsamı, sertifika alma ve sertifika başvuru koşullarının neler olduğu, ilgili firmanın bu koşulları taşıyıp taşımadığının belirlenmesi, YYS başvurularında aranacak belgelerin neler olduğu, başvuru belgelerinin ve gerekli soru formlarının doldurulması, ilgili firma tesislerinin fiziki olarak hazırlanması ve denetimi, istenilen firma talimat ve prosedürlerinin yazılması, hazırlanması, denetimi ve kontrol edilmesi, başvuru belgelerinin ve firma tesislerinin hazırlanmasına müteakip YYS sertifikası alımı için Bakanlığa başvurulması, başvuru sürecinin takibi, Bakanlık Müfettiş incelemesine nezaret edilmesi suretiyle, sürecin baştan sona takip ve kontrol edilerek ilgili firma lehine sonuçlanmasına yardımcı olmak.

2) YYS-I ve YYS-II Statüleri Alımı: YYS-I ve YYS-II statülerinin kapsamı, statü başvuru şartlarının ve aranacak belgelerin neler olduğu, ilgili firmanın bu şartları taşıyıp taşımadığının araştırılması, YYS-I ve YYS-II statü başvuru belgelerinin ve gerekli dökümanların doldurulması, başvuru belgelerinin hazırlanmasına müteakip YYS-I ve YYS-II statü alımı için ilgili mercilere başvurulması, başvuru sürecinin takip ve kontrol edilerek ilgili firma yararına sonuçlanmasına yardımcı olmak.

3) YYS Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ile Alınması Gereken Periyodik Eğitimlerin Verilmesi: YYS sertifika alındıktan sonra, ilgili firmanın YYS’den sorumlu personelinin düzenli ve planlı şekilde eğitimi, sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin gümrük, dış ticaret ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimi, sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük ve dış ticaret işlemlerinin Yıllık Faaliyet Raporuna bağlanması, YYS Yıllık Faaliyet Raporunun (Alışılmışın dışında, sonradan kontrol ve firma incelemesi şeklinde, ilgili firmanın en az bir yıllık geçmiş işlemlerinin kıymet, tarife ve menşe yönüyle incelenmesi, ilgili belgeler ve hesaplar, 2 Nolu KDV ve Muhtasar Beyannameleri ve ekleri, BA ve BS Formları ve ekleri ile ilgili hesapların ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve karşılaştırılması şeklinde tetkik ederek) hazırlanması, Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Sonradan Kontrole tabi tutulması,

4) YYS Statüsünün Sürdürülebilirliği, Sonrasında Yapılması Gereken Bildirimler ve Güncelleme İşlemlerine Danışmanlık ve Rehberlik Edilmesi: İlgili YYS sahibi firmanın, statü belgesi alındıktan sonra YYS şartlarını fiziki ve hukuki olarak sürdürüp sürdüremediğinin, gerçekleştirilen gümrük ve dış ticaret işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının düzenli ve sürekli olarak incelenmesi ve denetimi, ilgili personelin eğitimi, YYS şartlarındaki olası aşınmaları tespit ederek bunların düzeltilmesinin sağlanması, ön incelemeye konu koşulların tümünün karşılanıp karşılanmadığının tespiti, YYS alımı esnasında hazırlanan ve 5 yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun, sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş yılda bir kez güncellenerek yeniden doldurulması ve zorunlu ilkelerin/prosedürlerin yeniden yazılması, hazırlanması, YYS belgesi sahibi firmaların sertifika kapsamı tesislerinde değişiklik olması, yeni tesis ilavesi, yönetim kurulu, ortaklık yapısı, ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında, sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik olması/yapılması, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi, teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi vb. bildirim ve başvuruların yapılması sırasında ilgili belgelerin, formların doldurulması, dilekçelerin hazırlanması ve bunların ilgili birimlere ibrazı konusunda firmanın ihtiyaç duyduğu tüm mevzuat desteğini, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek, teknik yardımı sağlamak.

Makaleler

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE’YE İTHALİ

Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketleri tarafından, yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj,

ATA KARNESİ VE FOKSİYONLARI

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. ATA Karnesinin kabul edilmesi için eşyayı beraberinde

BEDELSİZ İHRACAT

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar:

© Çoban Gümrük Denetim Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Maple Yazılım.