Hizmetlerimiz

I-Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

1) Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi, ihracat rejimi, rejim beyanı, gümrük beyanı, CİF kıymet, gümrük kıymeti, eşyanın tarife, kıymet ve menşei yönüyle doğru beyanı ile bunların denetim ve kontrolü, vergi mükellefiyeti, vergi sorumluluğu, istisnai kıymetle beyan, tamamlayıcı beyan, beyanın bağlayıcılığı, tarife bilgisi, bağlayıcı tarife ve/veya bağlayıcı menşe alımı, geri gelen eşya, geri getirilmeyen eşya, mahrece iade, nihai kullanım, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna, tasfiye hükümleri, vergi mükellefiyetinin başlangıcı, gümrük yükümlülüğünün doğması, gümrük vergilerinin tahakkuku, tebliği ve ödenmesi, itiraz ve itiraz mercileri, gümrük yükümlülüğünün sona ermesi, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması, vb. …,

2) Dahilde İşleme Rejimi (DİR): Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) hakkında rehberlik ve bilgilendirme, mevzuat desteği, DİİB/Dİİ belge müracaatı, belge alımı, belge revizyon işlemleri, kullanımı, belge kapsamında yapılan/yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri, aracı firma üzerinden yapılan ithalat ve ihracat işlemleri, şartlı muafiyet sistemi, eşdeğer eşya kullanımı, önceden ihracat, önceden ithalat, yurt içi alımlar, kısmi teminat, teminat iade işlemleri, döviz kullanım oranı, ek süre alımı, haklı (mücbir) sebep ve fevkalade haller, DİR kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulması, ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma sokulması, değişmemiş eşya ve işletme malzemesi ithali, gözetim ve koruma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma sokulması, telafi edici vergi (TEV) ödemesi, vergilerin geri verilmesi (reddiyat), dahilde işleme ve nihai kullanım, tarım ürünlerine ilişkin dahilde işleme rejimi, ihraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi, ihracatın gerçekleştirilmemesi, ihracat taahhüdünün kapatılması, DİİB/Dİİ taahhüt kapatma işlemleri, dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması sonucu olabilecek adli ve idari müeyyideler, vb. …,

3) Yatırım Teşvik: Yatırım teşvik mevzuatı ve yatırım teşvik tedbirleri, teşvik belgesi müracaatı, genel, bölgesel ve stratejik yatırımların teşviki uygulamaları, komple yeni yatırım, tevsi yatırımı, modernizasyon yatırımı, ürün çeşitlendirme yatırımı, entegrasyon yatırımı, AR-GE ve çevre yatırımları, alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar, belge revizyon işlemleri, tamamlama vizesi, öncelikli ürün listesi, kullanılmış makine ve teçhizat temini, ithalat ve/veya iç alımlarda muafiyet ve istisnaların uygulanması, süre uzatımı ve tamamlama vizesi, mücbir sebep ve fevkalade haller, müeyyideler, gümrük denetimi, vb. …,

4) Finansal Kiralama: Finansal kiralama, operasyonel (ticari) kiralama, finansal kiralamanın (leasing) avantajları ve dezavantajları, başlıca leasing türleri, finansal kiralama sözleşmesinde tarafların borçları/ yükümlülükleri, finansal kiralamada ithalat ve ihracat işlemleri, ticari (adi) kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemleri, finansal kiralamaya ilişkin mali mevzuat hükümleri, vb. …,

5) Özellik Arz Eden İthalat İşlemleri: Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya (kullanılmış makine ve ekipman) ithalatı, kalıp ve fikstür ithalatı, işyeri nakli, geçici ithalat, istisnai ithalat, bedelsiz ithalat, çeşitli yazılım ve program ithalatı, internet üzerinden yapılan yazılım, program, oyun ve film ithalatı, elektronik ticaret/ithalat, veri ve komutların dış ticaret işlemleri, takas işlemleri, transit ticaret, ithalatta standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi, vb., …,

6) Hizmet İthalatı: Hizmet ithalatının vergisel ve mali boyutu, gümrük ve dış ticaret mevzuatındaki yeri, fiiliyatta karşılaşılan sorunların incelenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması, vb. …,

7) Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleriyle İlgili Vergi Mevzuatı: Royalty, lisans, telif hakkı, know how, özel yazılımlar ve bilgisayar programları vb. gayri maddi hakların brütleştirilmesi, bunların KDV, Kurumlar Vergisi (Stopaj) ve Gümrük Kıymeti yönüyle beyanı, 6183 sayılı Amme (Kamu) Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında ilgili firma borçlarının takibi, ihtiyati haciz, ödeme zamanı, tecil, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, haciz, haczedilemeyecek mallar, tahsil zamanaşımı, zamanaşımının kesilmesi, terkin, vb. …,

8) Gümrük Vergi ve Cezaları İle Bunlara İtiraz Yolları: Gümrükçe tahsil edilen ya da kontrolü yapılan başlıca vergi ve fonların {Gümrük Vergisi “GV”, İlave Gümrük Vergisi “İGV”, Katma Değer Vergisi “KDV”, Özel Tüketim Vergisi “ÖTV”, Telafi Edici Vergi “TEV”, Tek ve Maktu Vergi “TMV”, Dampinge Karşı Vergi, Damga Vergisi “DV”, Ek Mali Yükümlülük “EMY”, Toplu Konut Fonu “TKF”, Sübvansiyona Karşı (Telafi Edici) Vergi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu “KKDF”, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu “DFİF”, Çevre Katkı Payı “ÇKP”, TRT Bandrolü, Kültür Fonu, Serbest Bölgeler (Özel İşlem) Fonu, Türkiye Tanıtım Grubu Kesintisi, vb., …} tahakkuk ve tahsili, vergilerin geri verilmesi/istenilmesi (reddiyat) işlemleri, itirazların karara bağlanmasından önce ilgili eşyanın çekilmesi, tahlile itiraz ve ikinci tahlil işlemleri, cezalar ve kanuni itiraz yolları, dava açılması, açılan davaların takibi ve lehe sonuçlandırılması için gerekli mevzuat ve hukuki desteğin sağlanması, vb., …,

9) Uzlaşma: Uzlaşmanın kapsamı, uzlaşmaya konu olabilecek ve edilemeyecek vergi ve cezalar, uzlaşma başvurusu, başvuru süresi, uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler, uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler, uzlaşma işlemlerinin süresi, itiraz ve kanun yolları hakkında firmalara rehberlik yapmak, danışmanlık ve destek vermek, uzlaşma dosyasını hazırlamak, ilgili firma adına uzlaşmaya katılmak, gerektiğinde uzlaşma sonucuna itiraz etmek ve gerekli kanuni yolları başlatıp sonuçlandırmak, vb., …,

10) Hukuksal Destek: Gümrük ve dış ticaret vergileri uyuşmazlıklarında, vergi-ceza ihtilaf, itiraz ve davalarında ilgili firma lehine çözüm üretmek, savunma dosyası hazırlamak, açılan dava dosyaları ve dava aşamalarını takip ederek lehe sonuçlanması için hukuki ve mevzuat desteği sağlamak, …,

11) 5607 Sayılı Kanun, 5237 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuat Konusunda Destek: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, kaçakçılık fiilleri (suçları), nitelikli haller, etkin pişmanlık, arama ve el koyma, müsadere, mülkiyetin kamuya geçirilmesi, kaim değer (eşyanın gümrüklenmiş değeri), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda evrakta (belgede) sahtecilik, mühürde sahtecilik, eşya müsaderesi, kazanç müsaderesi, dava zamanaşımı, ceza zamanaşımı, vb., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun görevden uzaklaştırma (açığa alma), memurluğun sona ermesi, disiplin cezaları, vb., …,

Konularında rehberlik yapmak, destek ve danışmanlık vermek.

Makaleler

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE’YE İTHALİ

Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketleri tarafından, yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj,

ATA KARNESİ VE FOKSİYONLARI

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. ATA Karnesinin kabul edilmesi için eşyayı beraberinde

BEDELSİZ İHRACAT

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar:

© Çoban Gümrük Denetim Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Maple Yazılım.