Makaleler

ANTREPOLARDA EŞYA DEVRİ VE SONRAKİ İŞLEMLER

Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilir.

GENEL ANTREPOLAR VE AÇILIŞ ŞARTLARI

Gümrük Antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir.

BİLGİ NOTU

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Alımı

MAHRECE İADE

Mahrece İade hakkında en ayrıntılı bilgi; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64/1, 64/3-b, 213.maddesi, Gümrük Yönetmeliği’nin 181/1-c.maddesi ile 30.06.2002 tarih ve 24801 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de yayımlanan 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nde (Mahrece İade) yer almaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Mükelleflerin Sahip Olduğu Haklardan Bazıları

1- Temsil (Doğrudan Veya Dolaylı Temsil) Hakkı

2- Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS)

3- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

4- Yükümlüler/ Mükellefler (Özel ve/veya Tüzel Kişiler, Firmalar)

5- Bilgi Talebi

6- Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi Talebi

7- Gümrük Kıymeti, Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, 26.maddeye Göre Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi

8- Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkış İşlemleri

9- Küşat Hakkı

10- Gümrük Rejiminden Önce Eşyanın  Laboratuvar Tahliline Tabi Tutma Hakkı

11- Elleçleme Hakkı

12- Fikri ve Sınai Hakların Korunması Hakkı

13- Beyannamede Düzeltme Yapma Hakkı

14- Beyannamenin İptal Edilmesini İsteme Hakkı

15- Eşyanın Muayenesi ve Numune Alınması Sırasında Hazır Bulunma Hakkı

16- Eşyanın Tamamının Muayene Edilmesini İsteme Hakkı

17- Basitleştirilmiş Usulden Faydalanma Hakkı

18- Beyan Sahibinin Lehine Olan Vergi Oranının Uygulanmasını İsteme Hakkı

19- Beyan Sahibinin, eşyanın tamamını en yüksek vergi oranı üzerinden Vergilendirmesini İsteme Hakkı

20- Nihai Kullanım Hakkı

21- Hak ve Yükümlülüklerin Devredilebilmesi Hakkı

22- Transit Rejimi Kolaylıklarından Faydalanma

23- Eşya Sahibinin Antrepo Rejiminden Kaynaklanan Hakları

24- Eşya Sahibinin Dahilde İşleme (DİR) Rejiminden Kaynaklanan Hakları

25- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’nden Yararlanma Hakkı

26- Geçici İthalat Rejimi’nden Yararlanma Hakkı

27- Hariçte İşleme Rejimi’nden Faydalanma Hakkı

28- Serbest Bölge İşlemlerinden Yararlanma Hakkı

29- Yeniden İhracat, İmha veya Gümrük İdaresine Terk Etme Hakkı

30- Özet Beyan Düzeltme/Değiştirme Hakkı

31- İthalatta Gümrük Vergilerinden Muafiyet Hakkı

32- Geri Genel Eşyada Vergi Muafiyeti Hakkı

33- Deniz Balıkçılığı Ürünleri Muafiyeti

34- Akaryakıt ve Yağlayıcı Madde Muafiyeti

35- Tasfiyelik Eşyada Satın Alma Hakkı

36- Ödenmemesi Gereken veya Fazla Ödenen Vergi ve Cezaları Geri İsteme Hakkı

37- Mesai Saatleri Dışında ve Tatil Günlerinde Gümrük Hizmeti Alma Hakkı

38- İdari Para Cezası ve Faiz Uygulanmaması İlkesi

39- İkramiye Hakkı

40- Cezalarda İndirim Hakkı

41- Gümrük Vergileri, Cezalar ve İdari Kararlara Karşı İtiraz Hakkı

42- Tahlil Sonuçlarına Karşı İtiraz Hakkı

43- Uzlaşma Talebinde Bulunma Hakkı

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLARI (9 Soru ve Cevabı)

Soru 1: Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Yapılabilir mi?  

Soru 2: Döviz Gelirlerinin Kapsamı Nedir?  Ve Bunlar Nasıl Beyan Edilir?  

Soru 3: İhracat Bedelleri En Geç Ne Zaman Yurda Getirilmelidir?

Soru 4: İhracat Bedellerinin Tahsil Şekli Nasıldır? 

Soru 5: Özelliği Olan İhracat Nedir?

Soru 6: İhracat Bedellerinin Ne Kadarı (% ?) Merkez Bankasına Satılmak Zorundadır?

Soru 7: İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler Hangileridir?

Soru 8: Döviz Olarak Beyan Edilen İhracat Bedelleri Türk Lirası Olarak Türkiye’ye Getirilebilir mi?  

Soru 9: Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla Terkin Edilecek (Silinecek) Miktar Ne Kadardır?   

GÜMRÜK KANUNU’NUN 234/3. MADDESİNİN YERİNE 234/1. MADDESİNİN -(YANLIŞ)- UYGULANMASI

Gümrük idaresince herhangi bir inceleme ve araştırmaya başlamadan önce veya inceleme ve araştırmaya başlanılmış olsa bile her hangi bir tarife farkı, kıymet ve/veya matrah eksikliği tespitinden önce mükellefi tarafından ilgili Gümrük İdaresine Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 3.fıkrası kapsamında kendiliğinden beyanda bulunulması durumunda: İlgili olaya İdare tarafından Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 1.fıkrasının (Üç kat para cezası) uygulanması; Haksız, hukuksuz, kanunsuz ve Gümrük Kanunu’nun 234/1.maddesinin ruhuna aykırıdır.  

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE BANDROL ÜCRETİNDE MATRAH KARGAŞASI

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 04.03.2022/72486352 tarih ve sayılı (Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 06.01.2022 tarih ve 2723 sayılı, 01.03.2022 tarih ve 29957 sayılı) yazısında kısaca: ÖTV’ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara (Örneğin: 8517.12.00.00.11 GTİP numarasında beyan edilen eşyalara) ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu eki (IV) sayılı listede bulunan malların ithalinden önceki ardiye hizmet bedellerinin, KDV’den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği ve bu görüşün; İthalatta matrahın 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlar için uygulanmasının gerektiği belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bu yaklaşımı ve uygulaması; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c.maddesine, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 11 ve 12.maddelerine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4.maddesine, Anayasanın 38 ve 73.maddesine aykırıdır.

İSTİSNAİ KIYMETLE BEYANIN PÜF KONTASI

1) Gümrük Kanunu’nun 24.maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; a) Konsinye şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşyanın,

b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın,

c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyanın,

ç) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkânı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın,

d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın,

Gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumlarda yükümlülerin, anılan kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idarelerine sunmaları gerekir.

2 Nolu KDV Beyanı ve Gümrük Vergileri Bilmecesi

Eşya ithalatı nedeniyle sonradan ortaya çıkan ödemelerin 1 Nolu veya 2 Nolu KDV Beyannamesiyle ilgili Vergi Dairesine beyan edilip tekabül eden KDV’nin ödenmesi durumunda; Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı açısından telafisi zor veya mümkün olmayan birçok sakıncalar doğuracak, ilgili mükellefler/ şahıs ve firmalar Gümrükçe tahsil edilmesi gereken Gümrük Vergilerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234, 235, 237, 238, 239, 241.maddelerinde belirtilen ceza ve müeyyideler başta olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, vb. kanun ve hukuki düzenlemelere göre çeşitli ceza uygulanmasına maruz kalabileceklerdir.  

Bu nedenle; Yapılacak hizmet ithalatlarının ilgili Vergi Dairesine bildirilmesi/beyan edilmesi,

Yapılacak mal/eşya ithalatları ile bu ithalatlar nedeniyle sonrasında ortaya çıkan ödemelerin ise ilgili Gümrük İdaresine beyan edilmesi gerekmektedir. 

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ

Geçici Depolama Yerleri, geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerlerdir. Yolcu eşyası ve taşıtlar buralarda üç ay kalabilir.

Geçici depolama yerlerinin bulunmadığı mahallere getirilen eşya, duruma uygun gerekli önlemler alınmak şartıyla, geçici depolanan eşya statüsünde gümrükçe müsaade edilen yerlere konulabilir. Bu gibi hallerde eşya sahibinden, gümrük idarelerince geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri tutarında teminat istenir. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlar Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2014/01 sayılı Genelgesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

ÇEŞİTLİ ANTREPO İŞLEMLERİ

– Ekonomik yönden bir ihtiyaç bulunması ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla; a) İhraç amacı dışında, serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrüklü antrepoya konulmasına, b) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrüklü antreposunda dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde işçiliğe tabi tutulmasına, Bakanlıkça belirlenecek şartlar altında izin verilebilir.

– Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.

Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir.

Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.

Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.

Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır.

ANTREPOLAR VE AÇILIŞ ŞARTLARI

Antrepolar, Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir. Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların A, B ve F tipleri, özel antrepoların ise C, D ve E tipleri bulunur.

– Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de antrepo sayılır.

– Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.

– Geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak Bakanlıkça onaylanabilir veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.

– Gümrük idaresi, verilen izinde A, B, C veya D tipi gümrük antreposu olarak onaylanan bina, eklentileri veya diğer her türlü yeri tanımlar. Aynı yer birden fazla gümrük antreposu olarak tanımlanamaz.

– A, C, D ve E tipi gümrük antrepoları, tarım ürünleri lisanslı depoları olarak onaylanabilir.

TÜRKİYE İNGİLTERE SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR

Tarafların bu Anlaşma gereğince ve GATT 1994’ün XXIV’üncü Maddesi ile tutarlı olarak mal/eşya ticaretinde bir serbest ticaret alanı oluşturmak için ilgili kuralları tesis etmek, taraflar arasındaki ticarete ilişkin AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret düzenlemelerinden kaynaklanan tercihli koşulları korumak ve aralarındaki ticaretin daha ileri düzeyde serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması için gerekli zemini sağlamak ve mal ticaretinin serbestleştirilmesi ile taraflar arasındaki ticarette bir serbest ticaret alanının tesis edilmesini sağlamaktır.

SORU – CEVAP (1)

Soru: Eşyanın Serbest Bölgede Depolanması Ve Muhafaza Edilmesi İle Elleçlemesi İçin Yapılan Masraflar, Gümrük Kıymetine Katılır mı?

SORU – CEVAP

Soru: Eşyanın Antrepo Masrafları İle Antrepoda Kaldığı Sürece Muhafazası İçin Yapılan Masraflar, Gümrük Kıymetine Katılır mı?

FORWARD İŞLEMİ

İthalat operasyonlarında, kurun bankayla anlaşılarak sabitlenmesi.

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Kullanılan Makina ve Teçhizatın Türkiye’ye İthali

Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketleri tarafından, yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili olarak Türkiye’den geçici ihraç 

Ata Karnesi ve Fonksiyonları

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. ATA Karnesinin kabul edilmesi için eşyayı beraberinde getiren kişi tarafından ibraz edilen ATA Karnesinin, Geçici İthalat Sözleşmesi eki Ek A uyarınca düzenlenmiş olması,

7256 Sayılı Kanunla İlgili Bazı Sorular ve Cevapları

I- Uzlaşma Talebinde Bulunulacak Alacaklar

– 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ve öncesinde kesinleşmiş olan alacaklar için yapılandırma başvurusunda bulunulabilir.

Bedelsiz İhracat

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar:

1-a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam

Credit Note, Debit Note, Cari Hesap/Cari Hesap Sözleşmesi, Finansman Anlaşması, Ve Mutabakat Farkı’nın Vergisel Boyutu

Ticari hayatta sıklıkla kullanılan ve karşımıza çıkan, herhangi bir mal veya hizmet ithaline ilişkin olarak oluşan credit note, debit note, cari hesap sözleşmesi, finansman anlaşması ve mutabakat farkları vergisel yönüyle değerlendirildiğinde; Debit note ve cari hesap sözleşmesi sonucunda ortaya çıkan borç

Cif Kıymet, Gümrük Kıymeti, Gümrüklenmiş Değer ve Ceza Uygulamalarına İlişkin Bazı Püf Noktaları

Cif kıymet ile gümrük kıymeti, farklı kıymet terimleridir. Cif kıymet veya eşyanın cif kıymeti, gümrük vergilendirme tekniği açısından en temel (fakat dar olan) matrah tanımı, gümrük kıymeti veya eşyanın gümrük kıymeti ise; gümrük vergilendirme tekniği açısından en geniş matrah tanımı olup, kıymete dair hemen her şeyi içine

Dahilde İşleme ve Nihai Kullanım

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın Türkiye’ye İthali

Eski, kullanılmış ve/veya yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithaline ilişkin mevzuat düzenlemeleri: 31.12.1995 tarihli, 22510 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 95/7606 sayılı İthalat Rejim Kararı’nın 2 ve 7.maddeleri ile “Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına

Yurtdışında Üretimde Kullanılan Kalıpların Türkiye’ye İthali

İthal eşyasının yurtdışındaki üretiminde kullanılan, haliyle ithal edildikleri sırada kullanılmış ve/veya yenileştirilmiş durumda olan kalıp ve fikstürlerin Türkiye’ye ithali; Söz konusu eşyaların ithali, bir önceki “I- KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYANIN TÜRKİYE’YE İTHALİ” başlığı altında ayrıntıları belirtilen şekilde

İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemelerin Türkiye’ye Muafen İthaledilmesi

İşyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemelerin Türkiye’ye muafen ithal edilmesine ilişkin mevzuat hükümleri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Karar’ın 80 ilâ 83.maddeleri ile 2 Seri Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin

© Çoban Gümrük Denetim Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Maple Yazılım.